Leden 2015

BERKANO

30. ledna 2015 v 11:05 | Lycan Herve Černý pes |  Runy
Fonetická hodnota: b
Symbolizuje: dvě ňadra Matky Země
Význam: bříza, prsa, ženská sexualita, plodnost, ochrana, růst, přijetí, mateřství, bezpečí, jistota Strom: bříza
Léčivá rostlina: povijnice
Astrologie: panna
Tarot: císařovna
Polarita: ženská
Barva: tmavě zelená
Božství: Frigg/Bestla/Hel
Živel: země
Samotný tvar této runy je dostatečným vodítkem k části jejího význa­mu. Představuje vyživující ňadra "Velké bohyně". Je zobrazena v podobě "zelené Matky", která v láskyplném objetí kojí své miminko. Každá živoucí bytost této planety je jedním z jejích milovaných stvoření. Zastupuje neustále vyživující aspekt a symbolizuje začátek veškerého života. Je potěšením z pouhého "bytí" a ukazuje nám nevyčerpa­telnou energii přírody, která v nekonečném procesu bez přestání plodí nový život a je pro nás výzvou k tvořivému využiti našeho potenciálu, k ustavičnému vytváření něčeho nového. Ztělesňuje věčný cyklus života, se kterým jsme všichni neodvratně svázáni. S postavou "Velké bohyně" se setkáváme v téměř každé mytologii světové historie. Uvádím jen některé z jejích mnoha jmen, pod kterými vystupuje v kulturách takřka celého světa: řecká Démétér, mezopotámská Ištar, kanaánská a fénická Anat, římská Rhea, Nerthus severozápadních Germánů, maloasijská Kybelé, hinduistická Dévakí, keltská Danu nebo opět řecká Gaia.
Jejími nejvýraznějšími vlastnostmi jsou mateřská láska, bezmezná obětavost a oddanost. Bylo by však nesprávné si ji idealizovat jen v jejím pozitivním aspektu. Z té druhé, temné strany v ní poznáváme germánskou Hel, hinduis­tickou (puránskou) Kálí, buddhistickou Kaliku, kanaán- skou Arsij, západosemitskou Allatum nebo sumerskou a babylónsko-akkadskou Ereškigal. V podobě uvedených "černých" bohyň podsvětí, smrti a mrtvých se s nemilo­srdnou tvrdostí a umíněností dožaduje každého života, jehož čas na tomto světě již vypršel.
Na kartě runy Berkano vystupuje ze tmy, v podobě stařeny stojící v pozadí, tmy princip temné bohyně. Stáří ji ohnulo hřbet, ale ona se vševědoucně usmívá, neboť ví, že jí nakonec nikdo neunikne.
Na obrazu dále vidíme tři břízy, které se také v trojici vy­skytují velmi často i v přírodě a nezřídka vyrůstají z jedno­ho kořenového systému. Jsou výborným příkladem a sym­bolem trojitosti Bohyně. Bříza (Betula pendula) roste po celé severní Evropě, ale též v Asii. Můžeme ji najít v lesích, na březích jezer i v močálech. Germáni uctívali tento strom již před tisíciletími. Bříza prý měla být prvním stromem, který začal růst po poslední době ledové. To by též vysvět­lovalo její odolnost vůči mrazu.
Bříza má léčivé schopnosti, jichž se využívá při léčení revmatických a zánětlivých onemocnění. Listy mají silně močopudný účinek, což z břízy činí symbol čištění. Při magických úkonech se jí užívá při zahánění zla a ke zvěs­tování nového začátku.
U mnoha kultur se opětovné probouzení přírody velebilo a dodnes velebí rituálními oslavami. Kněží a milostné páry uskutečňují v polích a na lukách milostný akt jako symbol zúrodňování a oplodňování přírody. Z keltského svátku Beltaine se později stala Valpuržina noc, slavená v noci před prvním květnem.
Berkano je známá v jedné ze svých mutací jako Bar, ochranná patronka staronordického kultu medvědů. Jejími bojovníky byly obávaní "berserker", kteří se po požití jistého nápoje se zuřivostí a bojovým nadšením vrhali do válečné vřavy. Jednou z ingrediencí tohoto kouzelného moku měla údajně být houba Amanita muscaria, které se dobře daří v blízkosti březových stromů a v našem povědo­mí je zapsaná jako prudce jedovatá muchomůrka červená. Nemáme však bezpečné důkazy, které by nasvědčovaly skutečnému užívání podobných látek.
Pro ženy je Berkano výzvou, aby se vyrovnaly se svou ženskou stránkou a se svým vztahem k vlastní mužské stránce (Animovi). Pro muže je runa povzbuzením k hle­dání a poznávání své ženské stránky (Animy) a jejímu přijetí.

TIWAZ

17. ledna 2015 v 12:31 | Lycan Herve Černý pes

Fonetická hodnota: t
Symbolizuje: nebeskou klenbu podpíranou pilířem, hrot oštěpu, polárku
Význam: Tyr, právo, zákon, oprávněné vítězství, sebeobětování, mužská sexualita, duchovní ukázněnost
Strom: dub
Léčivá rostlina: šalvěj
Astrologie: váhy
Tarot: spravedlnost (Thorson), viselec (Akron)
Polarita: mužská
Barva: zářivě červená
Božství: Tyr/Mani
Živel: vzduch
Sedmnáctá runa je Týrem, (též Ti, Tir, Tiwaz, Tig, Tiu, Tiw, Ziu, Ziw), zřejmě nejstarším a skutečně původním germánským bo­hem. Nejprve byl Tyr Germány uctíván jako hlavní božstvo, později však postupně přebíral jeho funkce Ódin, který je v germánské mytologii považován za jeho otce (jiné zdroje uvádějí jako Týrova otce obra Hýmiho). Byl bohem války (nebo spíše bojové taktiky) a soubojů. Byl trovněž bohem spravedlnosti, práva a pořádku v jejich aktivní i pasivní formě a patronem shromáždění (thingů).
V dávných časech byla vojenská utkání, která probíhala na fyzické úrovni, spojována s božskými energiemi. Proto byla prohraná nebo vítězná bitva považována za výsledek Božího rozhodnutí a rozsudek Boha, jehož prostřednictvím se projevovala skutečná vůle Boží. To byl důvod, proč byla Týrovi přiřčena funkce soudce, který vyslovoval ortel především v záležitostech týkajících se válčení.
Týr (což v překladu znamená jedno­duše Bůh) pevně svírá v rukou oboustranné kopí. Dvo­jité ostří se zabodává současně do těl dvou mužských postav. Spodní hrot propichuje přemoženého nepřítele a symbolizuje válečné vítězství, které si bojovníci vyžádali před zahájením boje vzýváním Boha Týra.
Ostří v horní části kopí je zabodnuto do levé strany hrudi muže, jenž je personifikací samotného Týra a představuje ho v pasivním a trpitelském postavení oběti. Symbolizuje tak dvě stránky své energie, kterou prožíváme bud jen v je­jím agresivním aspektu nebo jako bezmocnost a zábrany. Dokud nejsme schopni vědomě vzdorovat svým bezesporu silným emocím nebo si pro ně nenajdeme vhodnou formu ventilace, budeme se s nimi muset jednou utkat venku a trpět svou vytěsněnou a potlačovanou agresí.
Jako oběť je Týr připoután ke sloupu světa Irminsulu, který udržuje právo a řád ve vzpřímené pozici, a tak chrání bohy a lidi jedny před druhými a současně je rozděluje.
V germánské mytologii vystupoval Týr jako statečný Bůh, který obětoval svou pravou ruku coby zástavu, aby ostatní Ásové mohli spoutat vlka Fenriho pod záminkou zábavného měření jeho neuvěřitelné síly. Ten musel ke zkoušce své ohromné a neustále narůstající síly dát do­brovolné svolení. Týr vložil ruku do vlčí tlamy jako záru­ku čestnosti úmyslů bohů. Když Fenri zjistil, že se mu z čarovných pout Geljgja (Gleipni), které zhotovili černí skřítci Álfové ze šesti tajemných ingrediencií, nedaří ani s vypětím všech sil vymanit, ukousl Týrovi ruku. Týr tak zaplatil za lež božských Ásů, aby znovu obnovil a zajistil kosmický řád a umožnil další existenci pokolení ásgard- ských bohů. Proto je runa Tiwaz rovněž runou znovuzro­zení. Vypovídá o tom, že vědění a poznání bude dopřáno jenom tomu, kdo je připraven přinést osobní oběť. Rovněž v pojmu Hangatyr (oběšený Bůh), který je jedním z mnoha jmen Ódinových, nacházíme přímou souvislost s Ódi- novým sebeobětováním na stromě světa Yggdrasilu.
Tyr a Ódin ztělesňují protikladnost a zároveň harmonii pravé a levé mozkové hemisféry, která v ideálním případě vede k realizaci a proměně intuitivní ideje (myšlenky) ve skutek (jednání).
Tiwaz představuje kosmickou rovnováhu, nad kterou bdí Polárka. Tato hvězda bývá označována za "oko Ódinovo", jež hlídá všechny světy a proniká do jejich nejhlubších tajemství, vidí přímo do srdce všech lidí i Bohů. Jeho druhé oko zatím spočívá jako zástava a protihodnota Mímiho studnici vědění.

Frey blót

9. ledna 2015 v 14:16 | Brothrjus Wulfe
Freyovou doménou je mužnost, plodnost a všeobecně mužské ctnosti. Jeho symbolem jsou hřebec a kanec, dvě zvířata, která symbolizují toto pojetí. Freyovy sochy tradičně charakteristické velkým silným penisem, symbolem božské schopnosti dávat život a potěšení.
Frey je hlavně bohem prosperity, míru a úrodnosti, ale jeho ochrana a vliv přitahují válečníky stejně jako farmáře. Přilby s hřebenem, tvarovaným jako kanec, byly popsány v Beowulfovi a archeologové nalezli i jejich skutečné předlohy. Jedna z Freyových přezdívek je "bůh (války) pohostinství" a je popsán v Prozaidké Eddě jako mocný válečník.
Nicméně, ač je Frey bohem úrodnosti, blahobytu a potěšení, je zároveň i mužským protějškem Freyi, jeho sestry. Společně tito dva představují typický pár boha a bohyně plodnosti. Proto, jak bývá časté v případě takovýchto párů, bývají jejich jména překládána jako "Pán" a "Paní".
Freyova úloha v dnešní době je starat se o pochopení kvality mužství, pomoci mužům realizovat svou přirozenou mužnost a pomoci nám znovu se spojit s Přírodou, tak, že můžeme hrát svou roli v běhu věcí, muži a ženy společně.

Očarování orby

9. ledna 2015 v 14:15 | Brothrjus Wulfe
Úrodnost země byla jedním z hlavních účelů náboženských rituálů od objevení zemědělstvíi v dávné historii. Závislost na počasí a na bohatství země předurčilo lidský život od těch prapůvodních dnů po přítomnost, založila kontinuitu, která se stala synonymem stálosti a stability. Toto úplné zapojení člověka do Přírody bylo oslavováno mnoha filozofy a spisovateli, určitě i Norský autor Knut Hamsun se dotkl této myšlenky a instinktivně porozuměl rituálu, který nazýváme Očarování orby.
V dávných časech rituály úrodnosti byly vykonávány na začátku orné sezóny. Zabalené do křesťanských obalů přežilo do současnosti, ale duch a původ jsou velmi prastaré a zcela pohanské.
Části ceremonie, zde uvedené, byly převzaty z velmi staré anglosasské litanie, nazývané "Aecer-Bot", nebo "pomoc kultivované zemi". To je křesťanská verze z původních zdrojů a my jsme ji lehce přeformulovali takže je v souladu s původní podstatou.
Den před Očarováním orby jsou pečeny speciální obřadní bochníky chleba. Jsou tvořeny z tolika různých druhů obilí, kolik je jen možno, a jsou hněteny s mlékem a vodou. Měly by být zhruba velikosti lidské dlaně a na jejich povrchu vyznačen Sluneční kotouč

Thór blót

9. ledna 2015 v 14:14 | Brothrjus Wulfe
Thor je asi tím nejznámějším a nejoblíbenějším ze všech severských bohů. Vždy byl uctíván obyčejným lidem, protože zosobňoval jejich ctnosti - byl odvážný, silný, upřímný a otevřený. Kráčel životem pln energie a odhodláním. Thor byl bohem farmářů i bojovníků, neboť přinášel vláhu zemi a zároveň inspiroval válečníky k síle a neohroženosti v bitvě. I dnes je dobrým bohem pro nás všechny. Stále jsme závislí na štědrosti země a bojujeme v bitvách, které vyžadují všechnu naši sílu.
Thor je proslulý svými ohnivě rudými vlasy a blýskajícíma se očima, které vždy, když vrhne kladivo Mjollnjr, zahoří nesmírnou intenzitou. Ve své roli ochránce vesmírného pořádku a obránce bohů a lidí poráží sám jednoho obra za druhým. Je dobré mít Nositele Kladiva za svého přítele, a to je přesně způsob, jakým bychom o něm měli přemýšlet - jako o věrném (a silném) příteli.

YULE

9. ledna 2015 v 14:12 | Brothrjus Wulfe
Yule se slaví kvůli navracejícímu se Slunci, které při Zimním slunovratu začíná svou dlouhou cestu zpět do severských zemí. Obvykle tato událost nastane okolo 21, prosince. Není důležité, že jaro je ještě několik měsíců vzdáleno, kouzlo zimy se plynule vzdaluje a koloběh života pokračuje!
Alespoň v několika místech a časech bylo Yule zasvěceno bohu Freyovi. My však v tuto dobu oslavujeme Thora. Thor zlomil svým mocným Mjoinirem záda Zimě. Jeho svaté kladivo, které požehnalo Balderově pohřební hranici, znovuzrodilo Slunce. Přátelský Thor nás zahřívá v pohostinné atmosféře a dává nám hojně jídla a pití, jak můžeme očekávat od takového velkého jedlíka. Dokonce i dnes jsou Thorovi kozli ve Skandinavii populárním tématem a naše děti jsou zasypávány příběhy o rudě oblečeném, vousatém stvoření, které ovládá vozidlo, tažené vzduchem soby - nebo to byly kozli?
Návrat slunce je středem Yule pro svou předzvěst, byť nejasnou, příchodu vzdáleného jara. Další klíčovou myšlenkou Yule je že rodinná linie, minulost, přítomnost a budoucnost je neporušený celek.
Mnoho z našich křesťanských zvyků se odvozuje z dávných zdrojů nebo mají prastaré obdoby. Vánoční stromky představují odlišný symbol k stromům Yule a představují Světový strom a životní sílu. Následovníci Asatru mohou poslat spíše vytvořené než koupené pohlednice Yule. Projevovaná starostlivost a láska uvnitř rodiny je jednou ze součástí, která pomáhá udržet v Asatru ducha Yule a právě tyto závazky by měly být zachovávány a posíleny.
Musíme si zapamatovat, že klan zahrnuje i ty členy, kteří zemřeli a odešli do jiného světa. Ve starých dobách byly pro tyto příbuzné stavěny stranou stoly s jídlem a pro jejich klid byly připraveny postele. Nyní se můžeme uchýlit k poháru medovíny a malým koláčkům. Tato "nabídka" nám pomůže vzpomenout si na naše mrtvé předky a pobídne nás k vzpomínkám na ně. Poté, co tyto dary poslouží svému účelu, mohou být vylity na zem jako nabídka Frize, naší Matce Zemi.
Špalek Yule je připomínkou, že toto období je jedním z ohnivých, ze Slunce, a že toužíme po návratu světla a tepla. Zatímco ohně ostatních severoevropskýc.h slavností jsou obecně ve formě obrovské venkovní hranice, oheň stránka Yule je uvnitř a je ztotožněn s burácejícím ohněm veselých slavností. Špalek Yule by! obvykle z dubu, ale jiné dřevo poslouží stejně dobře, může být použito i jiné dřevo, neboť nedostatek dubů v některých oblastech dělá z jeho použití málem svatokrádež - jestli je všechny pokácíme, zřejmě tam nebude žádný dub. Malý kousek špalku by měl být uchováván doma, aby, jak praví tradice, ochraňoval dům před ohněm a bleskem. Tento kus špalku Yule je příští rok použit k opětovnému zapálení ohně.

9. leden

9. ledna 2015 v 13:49 | Lycan Herve Černý pes |  Památné dny
Raud Silný byl majitel půdy velké proslulosti v Halogalandu, který odmítl opustit Asatru. Olaf Zrádce, historicky známý jako Olaf Trygwasson, král norský ho zajal a umučil k smrti. Způsob mučení byl prostý: Olaf Zrádce vložil hada na Raudův krk. Po jeho skonu zabavil jeho země a majetek.

O památných dnech

9. ledna 2015 v 13:46 | Lycan Herve Černý pes |  Památné dny
Kromě rituálů a svátků jsou i památné dny. Tyto by měli zachovat značnou pozornost následovníků Asatrů. Mohou být slaveny, lze vykonat blót, ale i postačí, aby se každý zamyslel nad významem tohoto památného dne a hlavně převést tento odkaz v činnost.

První úplněk v tomto roce

7. ledna 2015 v 18:53 | Lycan Herve Černý pes |  Co jsem potkal
ze čvtrého na pátého ledna byl letošní první úplněk. Ani jsem neměl v plánu nějak se jím zabývat, ale vyrazil jsem se svými psy na procházku a celé se to změnilo. Původně plánovaná krátká procházka za účelem vyvenčení se změnila v kouzelný výlet, který se dost protáhl. Luna, která občas ukázala svou laskavou tvář. Stříbrné paprsky zaplavili naši malou výpravu. Byl jsem překvapen její silou a poměrně nedobrá nálada, která mě provázela celý den až do večera se rozplynula a cítil jsem se velice nabitý. Je to taková maličkost, ale chci tím říci, že někdy se z věcí, které třeba podceňujeme a opomíjíme se vyklube velmi přínosná zkušenost. Dokonce účinek Luny pokračoval i doma a využil jsem tuto příležitost k vlkodlačímu putování po astrální pláni. Jestli se výsledek dostaví asi nezjistím, ale bylo to velmi příjemné.

Tři vlkové (králové?)

6. ledna 2015 v 18:31 | Lycan Herve Černý pes |  Z doupěte
My tři vlkové jdeme k vám
zdravý prostředí přejem vám
zdravý prostředí čistou vodu
a ne ten humus z vodovodu
zdravé lesy ať jsou tu s námi
ať se vám dobře spí pod hvězdami

.......